Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 572
Năm 2022 : 17.036
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 – 2022.

Theo đó, Chỉ thị yêu cầu Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 05/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XV) và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về tiếp tục tập trung đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong tình hình mới. Cụ thể:

1. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2021 - 2022 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong đó, triển khai có hiệu quả các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19, phối hợp với ngành Y tế chủ động xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó với tình huống dịch COVID-19. Xây dựng và triển khai kế hoạch dạy học kết hợp sử dụng các hình thức dạy học trực tiếp và gián tiếp để hoàn thành kế hoạch năm học, bảo đảm chất lượng giáo dục. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; thực hiện chính sách hỗ trợ, miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí, hỗ trợ kịp thời sách giáo khoa đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học. Bảo đảm cung cấp kịp thời sách giáo khoa cho học sinh, kể cả học sinh khuyết tật thực hiện giáo dục hòa nhập, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học.

2. Triển khai Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ; triển khai bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực, đặc biệt là năng lực lãnh đạo, điều hành cho CBQL giáo dục các cấp. Rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ gắn với việc bảo đảm các quy định về định mức số lượng giáo viên đối với các cấp học.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức theo đúng quy định. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có chính sách ưu đãi, tôn vinh, biểu dương đối với những nhà giáo tiêu biểu, có đóng góp tích cực hoặc có thành tích đột xuất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kịp thời hỗ trợ giáo viên, người lao động trong ngành bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là giáo viên, người lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

3. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học; duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục của các cấp học; trong đó:

a) Giáo dục mầm non:

Triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 và chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 - 2025” theo Kế hoạch số 626/KH-BGDĐT; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025; quan tâm trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật học hòa nhập. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp 1. Tăng cường quản lý, hỗ trợ nâng cao chất lượng nhóm, lớp độc lập tư thục.

Lưa chọn, xây dựng nội dung phù hợp của chương trình để giảng dạy cho trẻ khi có điều kiện dạy học trực tiếp, đảm bảo thực hiện những nội dung chính của Chương trình Giáo dục mầm non.

Tăng cường các điều kiện bảo đảm an toàn cho trẻ, không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ; huy động các nguồn lực để duy trì, nâng cao tỷ lệ trẻ ăn bán trú; bảo đảm an toàn thực phẩm; quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn của trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non.

b) Giáo dục phổ thông:

Xây dựng kế hoạch dạy và học phù hợp của từng cấp học và tình hình thực tế của địa phương; trong đó quan tâm việc triển khai các hoạt động dạy và học cho học sinh tiểu học, nhất là học sinh khối lớp 1, lớp 2 khi chưa được đến trường học trực tiếp. Tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bảo đảm chất lượng và hiệu quả, đặc biệt với lớp 2, lớp 6 trong năm học 2021 - 2022; chuẩn bị các điều kiện thực hiện dạy học môn Tin học và môn Ngoại ngữ bắt đầu triển khai đối với lớp 3 từ năm học 2022 - 2023; tổ chức thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa các môn học và hoạt động giáo dục lớp 3, lớp 7, lớp 10 và tài liệu giáo dục địa phương theo lộ trình quy định. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục bắt buộc đối với cấp tiểu học; hoàn thiện các quy định về tổ chức và hoạt động giáo dục của trường phổ thông dân tộc nội trú.

Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; tích hợp, lồng ghép, tinh giản nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; đẩy mạnh giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông; đổi mới kiểm tra, đánh giá gắn với lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số đảm bảo cho học sinh đạt chuẩn năng lực tiếng Việt của mỗi lớp.

Tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm loại hình giáo dục tiểu học, THCS chất lượng cao; tăng cường công tác phát hiện, tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi; quan tâm thực hiện phong trào “Giúp đỡ học sinh yếu kém”, củng cố và kiện toàn chất lượng đầu vào, lớp đầu cấp và nâng cao hiệu quả giáo dục lớp cuối cấp nhằm thiết thực nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1223/KH-BGDĐT ngày 28/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2018 - 2025.

c) Giáo dục thường xuyên:

Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 và Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”. Xây dựng kế hoạch về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông theo hướng mở; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của thị trường lao động; thực hiện kết hợp dạy văn hóa phổ thông với dạy nghề hiệu quả, đúng quy định. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

4. Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục. Quan tâm xây dựng văn hóa học đường; tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng cho đội ngũ nhà giáo, người lao động và học sinh trong việc lựa chọn, sử dụng các tiện ích của mạng xã hội phục vụ thiết thực cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập; nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống lại mọi luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường - gia đình trong việc quản lý, hỗ trợ học sinh, nhất là học sinh tiểu học, trong việc học trực tuyến tại nhà. Triển khai hiệu quả công tác giáo dục thể chất và y tế trường học, bảo đảm an toàn trường học; nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh.

5.Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các trường THCS, THPT. Khuyến khích triển khai cho trẻ mẫu giáo làm quen với ngoại ngữ (tiếng Anh) ở các địa phương có đủ điều kiện thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, nhất là các trang thiết bị dạy học ngoại ngữ, tin học; thực hiện triệt để đổi mới phương pháp dạy học gắn với sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin.

6 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 14/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 - 2025. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên cân đối ngân sách để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện chương trình mới đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6 và Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tiếp tục thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025; thực hiện lồng ghép có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về “Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao”; Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ “Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường”. Thực hiện công tác xã hội hóa theo đúng quy định của pháp luật, trong đó các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải bảo đảm đúng tính chất tự nguyện của cá nhân, tổ chức tài trợ, đóng góp.

7.Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá học sinh. Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ thi, hội thi, cuộc thi trong năm học (thi chọn học sinh giỏi lớp 9 và các lớp THPT cấp tỉnh; thi tuyển sinh lớp 10;...) hợp lý, đảm bảo mục đích yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2022 theo kế hoạch chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Triển khai thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo quy định tại các Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT, Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời tăng cường kiểm tra công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ ở các Phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

8. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học của các đơn vị, trường học, việc tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, đánh giá, xếp loại học sinh; công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ và một số nhiệm vụ khác. Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động tự kiểm tra, tự chấn chỉnh của thủ trưởng đơn vị nhằm kịp thời khắc phục các hạn chế, thiếu sót; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Thực hiện tốt việc công khai thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng, các hoạt động cơ bản của nhà trường theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kiên quyết xử lý tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục. Kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác tuyển sinh, xếp lớp để kịp thời chấn chỉnh tình trạng chạy trường, chạy lớp.

9. Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước, ưu tiên phát triển giáo dục ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc Khmer. Tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư cho giáo dục và thực hiện hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có cha mẹ thuộc đối tượng là người lao động bị tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương, ngừng việc, lao động mất việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động tự do có đủ điều kiện đến trường để học tập nhằm khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. Phối hợp với ngành Y tế triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiêm vắc-xin phòng COVID -19 cho học sinh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

10. Phối hợp với các Sở, Ngành, tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường; đảm bảo an ninh, an toàn trong các cơ sở giáo dục; đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trong các cơ sở giáo dục; nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng an toàn trong hoạt động giáo dục thể chất, chủ động phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19, bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay - chân - miệng,... trên địa bàn. Thực hiện tốt hoạt động chào cờ, hát quốc ca trong các cơ sở giáo dục; bố trí học sinh trực tiếp tham gia hoạt động vệ sinh và giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh trong nhà trường, nhất là nhà vệ sinh của trường, đảm bảo trường lớp sạch, đẹp; củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả công tác y tế trường học, bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho học sinh./.

Phòng Tổ chức-Hành chính


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới
Đang chờ cập nhật